Политика за поверителност и защита на личните данни

Платформата младежинаработа.бг е създадена в рамките на проект ‘Агенти на промяната’, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01 и е финансиран по процедура ‘Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж’ по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски соц. Фонд.

Данни за контакт: agentsofchange@abv.bg, Добруджа 1, София.

Спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме сериозно внимание. С тази Политиката за поверителност и защита на личните данни отчитаме неприкосновеността на личността, Ние полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Документът съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Използвани термини:

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Агенти на Промяната;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител на АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА;

Агенти на Промяната обработва лични данни при използване на платформата младежинаработа.бг. Личните данни, които се обработват от Агенти на Промяната, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което Агенти на Промянатаобработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в сайта младежинаработа.бг.

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер и/или други, в зависимост от сайта, в който желаете да си направите регистрация. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в сайта и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

В частта на сайта, пригодена за изграждане на автобиография в Европейски формат се събират и други лични данни, като населено място, данни за контакт, учебно заведение,  завършен клас, интереси, трудов опит, компетентности и други.  Тези данни, посочени в профила на потребителя (Вашият профил) се пазят по Ваше желание с цел презентирането Ви пред потенциалните работодатели в нашия сайт. Вие можете да ги коригирате и/или заличите във всеки един момент от профила си.

Когато предоставяте публично лична информация в сайта ни, следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на същите сайтове и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях. Посочените данни от вас във вашата автобиография са видими само и единствено за регистрираните работодатели и бюрата по труда.  Тази разработена функционалност е в основата на заложения от проекта предмет на дейност.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашата платформа. Затова сме се доверили на най-разпространената и доказано сигурна платформа за управление на съдържание – WordPress.  Сигурността на личните ви данни се гарантира от регулярното обновяване на версията на CMS,  както и актуализирането на наличните плъгини.

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в уебсайтовете ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Агенти на Промяната, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашата платформа. В общия случай , съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в даден сайт или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Автоматично събирани лични данни:

Когато посещавате нашия сайт, уеб сървърът на нашите доставчици автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация – получаваме информация от log files: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате; времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

Бисквитки (‘Cookie‘) – това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Използваме следните типове „бисквитки“:

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите потребители използват уебсайта.

(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове възможно най-ефективни. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки.

Цели на обработка на личните Ви данни:

Агенти на Промяната обработва личните Ви данни за регистрация и управление на профила Ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашия сайт и комуникация с Вас, включително, но не само при оказване на помощ при работата с платформата, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми; В допълнение, данните ви за регистрация могат да бъдат използвани и за маркетингови цели, свързани с активности за стимулиране на младежката заетост ;

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

  1. оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
  2. имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
  3. по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочените сайтове;
  4. Ако прецените, че не желаете Агенти на Промяната да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;

  1. право на възражение пред Агенти на Промяната срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес agentsofchange@abv.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

  1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. описание на искането;
  3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил във форуми, коментари към публикации и статии в сайтове на медията, постове и блогове.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Освен горепосочените права Агенти на Промяната Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни. В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;

Контакти:

В случай че имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: agentsofchange@abv.bg

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт на нашия сайт.