За проекта

Проект „Агенти на промяната“, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Бенефициент на проекта е „Юнайтед партнърс“ ЕООД, в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество“, община Каспичан и Нетикъл Технолоджис, Унгария.

Проектът стартира на 1.11.2017г., ще приключи на 1.11.2018 г. и е с размер на безвъзмездно финаниране 163 347.93 лв.

Целевата група са икономически неактивни младежи, които не са в образование обучение или заетост на възраст 15-29 г. вкл. Проектът ще съдейства за създаване на връзка между институциите и младите хора, ще ги мотивира и ще им помогне да потърсят обучение или работа.

Дейностите на проекта включват:
– Извършване на проучване и анализ на иновативни методи и практики от ЕС;
– Адаптиране и пилотиране на две социални иновации, насочени към иновативни методи на комуникация с целевата група по проекта и въвеждане на индивидуално онлайн приложение за създаване на автобиография;
– Повишаване на капацитета на партньорите за работа с целевата група чрез обучителни събития и обмяна на опит с партньор от Унгария;
– Оценка на приложимостта на социалните иновации и разпространение на постигнатите резултати;
– Информационни дейности.